Hệ thống quản lý sản xuất hiệu quả

 • Quản lý chi phí trên từng sản phẩm, từng công đoạn sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất theo thời gian thực
 • Hỗ trợ điều độ sản xuất
 • Cung cấp cái nhìn trực quan về năng suất, tiêu hao nguyên vật liệu
Thiết lập master data theo đặc thù sản xuất của doanh nghiệp Hệ thống cho phép nhà sản xuất có thể định nghĩa và thiết lập theo các data theo đặc thù sản xuất của doanh nghiệp
1Quản lý người dùng và phân quyền
 • Định nghĩa người dùng
 • Phân quyền người dùng, đảm bảo bảo mật thông tin
2Định nghĩa cơ sở dữ liệu chung
 • Định nghĩa nhóm, kiểu sản phẩm
 • Định nghĩa đơn vị sản phẩm
 • Định nghĩa sản phẩm
3Thiết lập master data về sản xuất
 • Định nghĩa đơn đặt hàng (SO), đơn mua hàng (PO)
 • Định nghĩa BOM, công đoạn, quy trình sản xuất, line/xưởng, năng suất
 • Tạo lịch làm việc
 • Định nghĩa lệnh sản xuất MO
Lập kế hoạch sản xuất ngay cả khi không có ERP
1Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất ngay cả khi chưa có ERP
 • Tự động tạo kế hoạch sản xuất theo lệnh sản xuất
 • Tự động tạo lệnh làm việc tương ứng với từng công đoạn theo kế hoạch sản xuất
2Thực hiện điều độ sản xuất
 • Trực quan hóa kế hoạch chi tiết
 • Cho phép thực hiện điều độ sản xuất manual và tự động
3Kiểm tra và dự báo tồn kho
 • Tự động kiểm tra hàng tồn kho
 • Đưa ra dự báo số lượng sản xuất thêm, nhập thêm

Định nghĩa lệnh sản xuất (MO) – Kiểm tra tồn kho

4Thiết lập kế hoạch mua nguyên vật liệu, yêu cầu mua nguyên vật liệu
 • Tự động tạo kế hoạch NVL dựa trên kế hoạch sản xuất và lượng tồn kho (kết hợp WMS-X)
 • Tự động tạo yêu cầu mua NVL và PO theo kế hoạch sản xuất & dự báo mua NVL
Cập nhật và quản lý tiến độ sản xuất theo thời gian thực
 • Cập nhật đầu vào
 • Cập nhật tiến độ công đoạn sản xuất
 • Cập nhật sửa lỗi
 • Cập nhật phế liệu
Chuyển giao công đoạn nhanh chóng
 • Cập nhật số lượng xuất/nhập công đoạn
 • Cung cấp danh sách lệnh nhập công đoạn
 • Thống ké chi tiết lệnh nhập công đoạn
* Trong trường hợp có QC, cần thực hiện QC trước khi chuyển giao công đoạn
Theo dõi lịch sử giao dịch sản xuất minh bạch
 • Cung cấp danh sách lịch sử giao dịch sản xuất
 • Cung cấp chi tiết lịch sử giao dịch
Báo cáo trực quan
1Báo cáo tiến độ sản xuất (kế hoạch/thực tế)
 • Cung cấp biểu đồ báo cáo tiến độ trực quan theo
  • Lệnh sản xuất
  • Thành phẩm thực hiện
  • Bán thành phẩm
  • Công đoạn đang thực hiện
 • Báo cáo tiến độ tổng thể theo
  • Công đoạn
  • Sản phẩm
  • Lệnh sản xuất MO
 • Báo cáo tiến độ chi tiết cho từng ngày của mỗi xưởng theo
  • Số lượng kế hoạch
  • Số lượng điều độ
  • Số lượng sản xuất
  • Số lượng trễ
  • Kế hoạch (lũy kế)
  • Tiến độ (lũy kế)
  • Số lượng trễ (lũy kế)
2Báo cáo năng suất
 • Báo cáo về năng suất theo
  • Thời gian thực hiện 1 sản phẩm theo kế hoạch/thực tế
  • Năng suất kế hoạch/thực tế
  • Chỉ số OEE theo kế hoạch/thực tế cho từng ngày, và lũy kế đến ngày hiện tại
 • So sánh năng suất giữa các xưởng/line sản xuất theo
  • Năng suất
  • Chỉ số OEE
3Báo cáo tiêu hao nguyên vật liệu
 • Báo cáo tiêu hao nguyên vật liệu theo
  • Số lượng đã dùng sản xuất
  • Số lượng dùng sửa lỗi
  • Số lượng do phế liệu
4Báo cáo chi phí sản xuất
 • Báo cáo chi phí dự trù sản xuất, chi phí nguyên vật liệu cho 1 sản phẩm, 1 lệnh sản xuất
 • Báo cáo chi phí sản xuất, nguyên vật liệu thực tế/dự trù theo từng sản phẩm, từng MO
MEScore tích hợp trong hệ thống Điều hành sản xuất MES-X

Triển khai linh hoạt trên cả 2 nền tảng: On-premise và Cloud

Đa dạng – Hiệu quả